Bejelentés


Meoe Balassagyarmati Szervezete


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.

A MAGYAR EBTENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE KIÁLLÍTÁSI SZABÁLYZATA 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete saját hatáskörében, vagy a helyi szervezetek, illetve a fajtaklubok útján kutyakiállításokat rendez a MEOE Országos Elnökségének (továbbiakban OE) határozata alapján. Kiállítások lehetnek: ·nemzetközi CACIB várományt adó kiállítás (továbbiakban CACIB cím) ·nemzeti országos CAC kiállítás (továbbiakban CAC cím) ·klubkiállítás CAC és klubgyőztes cím kiadásával ·Derby CAC kiállítás ·Egyes fajtákra meghirdetett CAC kiállítás ·Champion kiállítás ·Speciális kiállítás A kiállítások engedélyezése: 1.1. A központilag rendezendő CACIB kiállítások helyét és időpontját az OE határozza meg a kiállítást megelőző két év április 30-ig. 1.2. A nem központilag rendezendő CACIB kiállítások helyét és időpontját az OE határozza meg, a helyi szervezetek által beadott pályázatok kiértékelését követően. A pályázatok beadási határideje a tervezett kiállítást megelőző két év május 30. Pályázni az 1. számú mellékletben szereplő adatlap kitöltésével lehet. Az OE a pályázatokat legkésőbb július 31-ig értékeli és határozatban dönt a kiállítások odaítéléséről. Az OE határozatát követően a MEOE Központi Irodája gondoskodik az FCI engedélyek beszerzéséről. 1.3. CAC kiállítások iránti kérelmet, a rendezést megelőző év május 30. napjáig kell az OE címére eljuttatni a 2. számú mellékletben szereplő adatlap kitöltésével. 1.4. Régiónként évente három kiállítás rendezhető (a régiókhoz tartozó szervezetek felsorolását a 3. számú melléklet tartalmazza). A kiállítások helyszínéről, időpontjáról a régióértekezlet javaslata alapján az OE dönt minden évet megelőző év július 31-ig. 1.5. Klubkiállítások és fajtakiállítások (speciális) engedélyezése iránti kérelmet a rendezvényt megelőző év augusztus 31-ig kell benyújtani. A felsorolt kiállítások odaítéléséről az OE szeptember 30-ig dönt. A kiállítások tervezésekor (időpont, helyszín) figyelemmel kell lenni az FCI előírásaira és az OE által már jóváhagyott rendezvényekre. A Magyarországon rendezett nemzetközi kiállítások időpontjában más rendezvény nem tartható. A klubkiállítás és fajtakiállítás rendezésekor az odaítélt CAC kiállítások időpontját is figyelembe kell venni. A jóváhagyott kiállítások helye és időpontja csak az OE engedélyével változtatható meg. Az engedélyezett kiállításokat az OE határozataként „a kutyaújság” Egyesületi élet rovatában és a weblapján teszi közzé. 2. KIÁLLÍTÁSOKON VALÓ RÉSZVÉTEL A kiállítás területére minden nevezett kutyával egy kísérő léphet be díjmentesen, további kísérőnek belépőjegyet kell vásárolni. A Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete (továbbiakban MEOE) által engedélyezett kiállításokra kizárólag az FCI által elismert, ideiglenesen elismert FCI származási lappal rendelkező kutyák és azok az el nem ismert fajták, amelyeket a 4. számú melléklet felsorol, nevezhetők be. Magyar tulajdonban lévő kutya kizárólag a MEOE által honosított származási lappal nevezhető a kiállításokra. A kiállítás területére történő belépéskor a kutyák állatorvosi oltási igazolványát ellenőrizni kell, attól függetlenül, hogy nevezték a kiállításra vagy sem (érvényes veszettség elleni oltással rendelkezik-e). Ha a kutya nem rendelkezik ilyen igazolvánnyal, a kiállítás területére történő belépését meg kell tagadni. A kutyák által okozott minden néven nevezhető kárért a kutya tulajdonosa a felelős. Harapós kutya csak „harapós” jelzéssel, szájkosárral és rövid pórázon tartható a kiállításon. Az ilyen kutyáról a szájkosarat csak a bírói körben szabad levenni, a bíró utasítására. A kiállítás területén a kutyákat szabadon engedni tilos, kivéve sport bemutatón a körön belül. A kiállítás területén kutyákat a fajtajellegüknek megfelelően, az állatvédelmi előírások betartásával kell elhelyezni. A kiállítás területén kölykök kutyát árulni TILOS. 3. NEVEZÉSI FELTÉTELEK A kutya tulajdonosa a nevezési határidő lejártáig (postai keletbélyegző lenyomata, fax vagy E-mail dátuma igazol) jogosult a kutyát kiállításra benevezni. 3.1. A nevezéshez minden esetben csatolni kell: · a pontosan és olvashatóan kitöltött és aláírt nevezési lapot, · a származási lap mind kétoldali másolatát, · a nevezési díj nevezési határidőig történő befizetésének igazolását (feladóvevény másolat), · a munka osztályba történő nevezéshez a fajtára kötelezően előírt munkavizsga letételét igazoló, az FCI által elfogadott bizonyítvány másolatát (ebbe az osztályba nevezhető fajták felsorolását lásd a 5. számú mellékletben), · champion osztályba történő nevezéshez a champion bizonyítvány másolatát kell csatolni ( FCI nemzeti vagy nemzetközi champion bizonyítvány másolata ). Kiállításra csak egyedileg azonosítható kutyát lehet benevezni ( tetoválás, mikrochip, orrtükörlenyomat ). Nevezéseket csak a kiírt határidőig fogadunk el! 3.2. Kiállítási nevezési díjakat a 6. számú melléklet tartalmazza. A nevezés akkor minősül teljesítettnek, ha a nevezési lap feladási dátuma (keletbélyegző lenyomata) megelőzi, vagy megegyezik a nevezési határidő utolsó napjával. A nevezési díj megállapításra került: · Tagokra: aki tagja a MEOE valamelyik szervezeti egységének, és rendelkezik a MEOE által kibocsátott adott évre érvényes tagsági kártyával. Ha a kutyának több tulajdonosa is van, akkor valamennyi személynek rendelkezni kell az adott évre érvényes tagsági kártyával. · Nem tagok: akik nem rendelkeznek a MEOE által kibocsátott adott évre érvényes tagsági kártyával. · Nem magyarországi állandó lakhellyel rendelkezők: akik euróban és nem forintban fizetik, illetve utalják át a nevezési díjakat. Nevezéseket csak a kiírt határidőig fogadunk el! 3.3. A nevezések során alkalmazandó szabályok: 3.3.1. A kutyát csak a származási lapon szereplő tulajdonos nevezheti a kiállításra. 3.3.2. A magyar tulajdonosok, illetve magyar állandó lakhellyel rendelkezők függetlenül attól, hogy tagjai a MEOE-nak vagy sem, a kiállítás helyszínén nem fizethetik a nevezési díjat. 3.3.3. A nem magyar állandó lakhellyel rendelkezők, ha a kiállítás helyszínén fizetnek, akkor a nevezési díjon felül adminisztrációs többletköltséget is meg kell fizetniük kutyánként, kiállításonként. 3.3.4. Az adott kiállítás katalógusában csak az a kutya szerepelhet, amelynek a nevezése határidőben beérkezett. 3.3.5. Kölcsön, illetve különféle tartási szerződéssel birtokolt kutyák esetében nem minősül a kölcsönvevő a nevezési díj megállapításakor tulajdonosnak. 3.3.6. Több kutya nevezése esetén a Veterán, Baby, Kölyök osztályba történő nevezéskor, illetve több fajta nevezése esetén a magyarfajta nem vehető figyelembe első kutyaként. A kiállító a nevezési lap beküldésével egyidejűleg kötelezettséget vállal a nevezési lapon közölt adatok valódiságáért és a nevezési díj befizetésére is, amely nevezési díj semmilyen esetben sem téríthető vissza. Továbbá hozzájárul, hogy a nevezési lapon szereplő adatai a kiállítás katalógusában közzétételre kerüljenek. A kiállító a nevezési lap aláírásával kötelezettséget vállal a kiállítás kezdési, illetve zárási idejének betartására. A kiállítás területéről a kiállítás zárása előtt a kutya csak kivételes esetben a kiállítás szervezőjének írásbeli engedélyével vihető ki. A kiállító a nevezési lap aláírásával vállalja a MEOE Kiállítási Szabályzatának betartását és magára nézve kötelezőnek ismeri el azt. Nem bírálhatók a kiállításokon a rejtett- egyheréjű, vagy heresorvadásban szenvedő, beteg, nyomorék kutyák, a tüzelő szukák, valamint a láthatóan vemhes (kb. 40 napos), szoptatós kutyák. A kiállításokon helyszíni nevezés nem lehetséges. Minden kiállító köteles a kiállításra magával hozni a benevezett kutya eredeti származási lapját ( a bírói körbe nem vihető be ) és amennyiben a kiállító MEOE tag, tagsági kártyáját. A bírálat alkalmával a bíró jogosult a felvezetett kutya egyedi azonosítóját ellenőrizni. 4. KIÁLLÍTÁS A kiállító felelős azért, hogy a benevezett kutyájával a bírói körben időben megjelenjen. Amennyiben az adott osztály bírálatát lekési (sorolás után érkezik), a bírálat befejezése után kérheti, hogy a bíró minősítse a kutyát, de nem tarthat igényt kitűnő minősítés esetén sem a győztes cím kiadásának megismétlésére. Az osztály bírálatának megkezdését követően az elkésett kutya felvezetője csak a bíró külön engedélyével léphet a bírói körbe. A bírói körben a bírálat megkezdése után a bírálandó osztályba tartozó kutyákon és felvezetőiken kívül csak a bíró, az írnok, a ringtitkár és szükség esetén a tolmács tartózkodhat. Kivételt képez a MEOE elnöke, a Küllembírói Tanács elnöke, a vezető bíró, vagy az általuk megbízott személy. A bírálatba azonban senki nem avatkozhat be. Azt a kiállítót, aki a kiállításon sportszerűtlen magatartást tanúsít, a kiállítás területéről ki kell utasítani. MEOE tag esetében fegyelmi eljárás alá lehet vonni. A kiállító köteles a bírálatot végző bíró döntését elfogadni és nem minősítheti azt. Támadó, harapós kutyák a kiállításon nem bírálhatók A kiállításokon csak a katalógusban szereplő kutyák bírálhatók, kivéve ha a nevező vétlen, azaz a nevezése és nevezési díja határidőben igazoltan megérkezett. A kiállítás rendezője az elfogadott nevezéseket minden esetben köteles visszaigazolni ( postai úton, e-mailben vagy faxon ). A kiállító köteles a kutya által okozott szemetet (ürüléket) föltakarítani és a szemétlerakó helyre vinni. 5. ÁTSOROLÁS Ha a kutya tulajdonosa a munka- vagy champion osztályba történő nevezéskor nem csatolta a nevezéshez a szükséges igazolásokat, a katalógus összeállításakor a rendező szervezet jogosult a kutyát automatikusan a nyílt osztályba sorolni. A vezetőbíró jogosult a kiállításon átsorolni a nem megfelelő osztályba nevezett kutyát. Ha a rendező szervezet elírást követ el, a vezető bíró feladata a beküldött nevezési lapot ellenőrizni és a nevezési lapnak megfelelően a helyszínen a kutyát abba az osztályba, átsorolni, ahova a tulajdonos nevezte és csatolta a szükséges igazolásokat is. A megfelelő mellékletek hiányában a kutyát a kora szerinti – illetve ahol a katalógusban szerepel – osztályban kell elbírálni. Az osztályba sorolásnál a nevezéskori állapot az irányadó. 6. KIÁLLÍTÁSI OSZTÁLYOK BÉBI osztály: Ebbe az osztályba a 3-6 hónapos kutyák nevezhetők. A bírálati lapon leírást és rózsaszínű kártyát kapnak. KÖLYÖK osztály: 6-9 hónapos korig. Ebben az osztályban a kutyák leírást és fehér színű kártyát kapnak, ígéretes, nagyon ígéretes vagy nem ígéretes differenciálás lehetőségével. Több kutya esetében a bíró sorolást végez I-IV. besorolással. FIATAL osztály: 9-18 hónapos korig. Ebben az osztályban a kutyák leírást és minősítést kapnak. Több kitűnő minősítést elért kutya esetében a bíró sorolást végez I-IV. besorolással. A kitűnő I. minősítésű kutya megkaphatja a Hungária Príma Junior (HPJ) címet, amelyhez egy kék-fehér HPJ kártya jár. NÖVENDÉK osztály: 15-24 hónapos korig. Nevezhető minden 15 hónapos kort betöltött, de 24 hónapos kort meg nem haladó kutya, tekintet nélkül eddigi minősítéseire és címeire. Ebben az osztályban a kutyák leírást és minősítést kapnak. Több kitűnő minősítés esetében a bíró sorolást végez I-IV. besorolással. A kitűnő I. minősítésű kutya megkaphatja a CAC címet egy nemzeti színű kártyával. A kitűnő II. minősítésű kutya megkaphatja a Res.CAC címet nemzeti színű kártyával. NYÍLT osztály: 15 hónapos kortól. Nevezhető minden 15 hónapos kort betöltött kutya, tekintet nélkül eddigi minősítéseire és címeire. Ebben az osztályban a kutyák leírást és minősítést kapnak. Több kitűnő minősítés esetében a bíró sorolást végez I-IV. besorolással. A kitűnő I. minősítésű kutya megkaphatja a CAC címet nemzeti színű kártyával. A kitűnő II. minősítésű kutya megkaphatja a Res.CAC címet nemzeti színű kártyával. MUNKA osztály: 15 hónapos kortól. Nevezhető minden 15 hónapos kort betöltött kutya, amely rendelkezik a fajtára kötelezően előírt, érvényes munkavizsgával. Ebbe az osztályba, csak 5. számú mellékletben felsorolt fajták nevezhetőek. Munka osztályba való induláshoz a nevezési határidőig kell megszerezni a munkavizsga bizonyítványt. Ebben az osztályban leírást és minősítést kapnak a kutyák. Több kitűnő minősítés esetében a bíró sorolást végez I -IV. besorolással. A kitűnő I. minősítésű kutya megkaphatja a CAC címet nemzeti színű kártyával. A kitűnő II. minősítésű kutya megkaphatja a Res.CAC címet nemzeti színű kártyával. CHAMPION osztály: Nevezhető minden olyan kutya, amely a nevezési határidőig visszaigazolt FCI champion bizonyítvánnyal ( nemzeti vagy nemzetközi ) rendelkezik. Ebben az osztályban leírást és minősítést kapnak a kutyák. Több kitűnő minősítés esetében a bíró sorolást végez, I-IV. besorolással. A kitűnő I. minősítésű kutya „Champion osztály CAC” címet kaphat és nemzeti színű kártyát. A kitűnő II. minősítésű kutya megkaphatja a Res.CAC címet nemzeti színű kártyával. VETERÁN osztály: 8 éves kortól. Nyolc éves kort betöltött kutya nevezhető. Ebben az osztályban leírást kapnak a kutyák és több kitűnő minősítés esetében a bíró sorolást végez I-IV. besorolással. A kitűnő I. minősítésű kutya Veterán CAC, illetve a kitűnő II. Veterán Res.CAC címet kaphat nemzeti színű kártyával. Egyéb feltételek: Minden kutya csak egy osztályba nevezhető. Az életkort a kiállítás előtti napon betöltött születési dátum határozza meg, ha a kiállítás több napos, akkor is a kiállítás első napját megelőző napot kell figyelembe venni. A kitűnő minősítést kapott kutyákat I-IV-ig sorolni kell. A kitűnő I. minősítésű kutyának a győztes cím kiadása nem kötelező. 7. A KIÁLLÍTÁSON ELÉRHETŐ MINŐSÍTÉSEK ÉS CÍMEK Az egyes osztályokban elérhető minősítések: - Kitűnő kék szalag vagy kártya - Nagyon jó piros szalag vagy kártya - Jó sárga szalag vagy kártya - Megfelelő zöld szalag vagy kártya - Kizárva bírálati kap - Nem bírálható bírálati lap KITŰNŐ csak annak a kutyának adható, amely a fajta standardhez nagyon közel áll, kitűnöen mutatja magát, harmonikus, kiegyensúlyozott magatartással és kisugárzással rendelkezik, kitűnő formában és kondícióban van. NAGYON JÓ minősítést az a kutya kap, amelyik fajtájának a típusát markánsan képviseli, arányai kiegyensúlyozottak jól mutatja magát. Néhány apróbb hibát el lehet nézni, de ezt a minősítést, csak olyan kutya kaphatja meg, amely fajtájának típusos példánya. JÓ minősítést az a kutya kap, amelyik fajtájának a jegyeit magán hordozza, de vannak látható hibái. MEGFELELŐ minősítést az a kutya kap, amelyik fajta jellegének többé-kevésbé megfelel, jelentős, látható hibái vannak, fizikai állapota kívánni valót hagy maga után. KIZÁRVA - amely kutya a standardnak nem megfelelő típust hordozza, nem a standardnak megfelelően viselkedik vagy agresszív, vagy here hibás, ill. egy komoly foghibával vagy álkapocs rendellenességgel rendelkezik, amely szín- és/vagy szőrhibás, ill. az albinizmus jegyeit viseli magán. Ezt a minősítést még az a kutya kaphatja, amely az érvényes standard szerinti kizáró hibával rendelkezik. NEM BÍRÁLHATÓ - azok a kutyák kapják, melyek a fent említett minősítések közül egyik sem adható ki. Ez pl. akkor fordul elő, ha a kutya nem mozog, állandóan a kiállítóra ugrál vagy a ringből ki akar menni, úgy, hogy a mozgás és járásmód nem megítélhető, vagy amikor a kutya a bíró elől folyton kitér. Sem a fogazatot, sem a testfelépítést, szőrtakarót, farok tartást vagy a heréket nem engedi megtapintani, vagy pl. a felvezetett kutyán orvosi beavatkozás vagy kezelés nyomai láthatóak, amelyek a bíró megtévesztésére engednek következtetni. Ugyan ez vonatkozik azokra a kutyákra, amelyeknél fennáll annak a gyanúja, hogy a tenyésztője (pl. műtéti úton, szemhéj. fül,. farok korrekcióval) az eredeti formát megváltoztatta, és ezt a bíró észleli. A bírálati lapon a "minősítés nélkül" ítéletet a bírónak meg kell indokolnia. A jelen szabályzatban az egyes kiállítási osztályoknál leírt győztes címek kiadása nem kötelező. Kiadásuk esetén fajtánként és nemenként az FCI előírásainak megfelelően jár el a bíró, különös tekintettel azoknál a fajtáknál, ahol többféle szín, méret és szőrváltozat van. Országos CAC kiállításokon a MEOE Elnöksége által meghatározott fajtáknál színenként történhet a győztes címek kiadása, amely eltérhet a nemzetközi előírásoktól lásd: 7. számú melléklet. Egyéb kiadható címek: CACIB: nemzeti színű zsinór arannyal és kártya, amely igazolja, hogy a kutya az adott kiállításon elnyerte a CACIB várományt. A kártyán fel kell tüntetni „az FCI visszaigazolásának fenntartásával”. a) CACIB váromány csak olyan kiállításokon adható ki, amelyeken az FCI ezt külön engedélyezte. b) CACIB cím kizárólag csak akkor viselhető, ha azt az FCI hivatalosan visszaigazolta. c) CACIB várományt a növendék-, nyílt-, munka- és győztes osztály kitűnő I. győztes (CAC) címet kapott kutyái közül a legjobb kaphatja. d) CACIB váromány kiadása nemenként történik és fajtákon belül a szín, szőrzet és nagyság tekintetében az FCI előírásai az érvényesek. e) Ha a kiállításon az adott kutyafajtát több bíró bírálja, akkor minden esetben ki kell jelölni annak a bírónak a személyét, aki a CACIB várományt kiadja. A kijelölt bíró jogosult a CACIB váromány kiadására és egyedül határoz anélkül, hogy ebben a kérdésben valakivel is tanácskozna. f) CACIB cím visszaigazolásának feltételeit az FCI előírásai tartalmazzák, ezek meglétét a bíró nem vizsgálhatja a kiállításon. Reserve CACIB: nemzeti színű zsinór ezüsttel és kártya A bíró a CACIB váromány kiadását követően a bírói körben lévő kutyá(k)hoz behívja a CACIB címet elnyert kutya osztályában kitűnő II. Res.CAC címet kapott kutyát, és ebből a konkurenciából választja ki a Res.CACIB címet. Ez a cím akkor adható ki, ha a bíró meggyőződése, hogy a Res.CACIB címet kapott kutya kapná a CACIB várományt, ha a CACIB várományt kapott kutya nem lenne jelen. HUNGÁRIA FAJTAGYŐZTES (HFGY/BOB): sárga zsinór és kártya A címért csak azok a kutyák konkurálhatnak, amelyek a számukra elérhető legmagasabb címet megkapták a bébi és kölyök osztály kivételével. Nemzeti kiállításon a HPJ és CAC, nemzetközi kiállításon a HPJ, CACIB és Veterán CAC címet nyert kutyák konkurálhatnak ezért a címért. A cím kiadása nem kötelező. Ha az adott kutyafajtát több bíró bírálja a kiállításon, akkor minden esetben ki kell jelölni annak a bírónak a személyét, aki a HFGY/BOB címet kiadja. HUNGÁRIA DERBY GYŐZTES (HDGY) piros-fehér zsinór és kártya A MEOE évente egy alkalommal Derby kutyakiállítást rendez. A HDGY címért konkurálhat fajtánként és nemenként minden olyan kutya, amely a 9 hónapos kort legkésőbb a kiállítás előtti napon betöltötte, illetve a 24 hónapos kort a kiállítás előtti napján még nem érte el és kitűnő minősítést kapott a fiatal, növendék, nyílt, munka vagy győztes osztályban. A OE egyes fajtáknál nagyság és szín szerint rendelkezhet a HDGY cím kiadásáról. FIATAL KLUBGYŐZTES Minden évben egy alkalommal, az adott fajta részére a megrendezett klubkiállításon adható ki, nemenként, a fiatal osztályban kitűnő I. HPJ címet kapott kutya részére. A bírálati lapra a „Fiatal Klubgyőztes” cím mellé az évszámot minden esetben fel kell tüntetni. KLUBGYŐZTES Minden évben egy alkalommal, az adott fajta részére megrendezett klubkiállításon adható ki, nemenként a növendék-, nyílt-, munka- és champion osztályban kitűnő I. CAC címet kapott kutyák összevetését követően a bíró által legjobbnak tartott kutya részére. Azoknál a fajtáknál, ahol több szín és méret létezik, az OE határozata szerint kell eljárni. A bírálati lapra minden esetben a cím mellé fel kell tüntetni az évszámot is. TENYÉSZTÉSI NAGYDÍJ, TENYÉSZTÉSI DÍJ Tenyésztési nagydíj I-II-III. fokozatát kizárólag nemzetközi CACIB kutyakiállításon lehet kiadni. A csoportok sorolását a tenyésztő által felvezetett egyedek homogenitása szabja meg. Ha a nevezett kutyák nem a tenyésztő tulajdonában vannak, csak a tenyésztő írásos hozzájárulásával lehet a csoportot nevezni illetve a nevezést elfogadni. Nevezési feltétel, hogy a tenyészcsoportban az egy tenyészetből származó legalább két különböző apától, vagy két különböző anyától származó, legalább három és maximum öt azonos fajtájú kutyával lehet indulni. A nevezésnek további feltétele, hogy a felvezetett kutyák az adott kiállításon legalább két kitűnő és egy nagyon jó minősítést kapjanak. A Tenyésztési Nagydíjra helyszíni nevezés lehetséges. A nevezési díjat a 6.sz. melléklet tartalmazza. Nem CACIB kiállításon ugyanezen feltételekkel lehet ezt a versenyt megrendezni, az elnyerhető címek Tenyésztési Díj I-II-III. fokozata. Kétnapos kiállításon mindkét napon megrendezhetők ezek a versenyek. FAJTACSOPORTGYŐZTES (Best of Group, BOG) Az FCI mindenkori előírásainak figyelembevételével a fajtacsoport beosztásnak megfelelően a fajtagyőztes kutyák vehetnek részt ebben a konkurenciában. A vezetőbíró feladata felkérni a fajtacsoportot bíráló bírót, akinek a kiválasztásakor figyelemmel kell lenni az FCI bírói szabályzatában foglaltakra. A fajtacsoportot bíráló bíró az első és második helyezett kutyát választja ki, akik a fajtacsoportgyőztes (BOG), illetve „reserve fajtacsoportgyőztes” (Res.BOG) címet kapják. Fenti címeket a kiállításon a bírálati lapra rá kell vezetni. A NAP LEGSZEBB KUTYÁJA (Best of Day, BOD) 2 napos CACIB kiállítás esetén mindkét napon /ha nem BIS cím kerül kiadásra/ a vezetőbíró által előre felkért bíró választja ki a megjelent fajtacsoportgyőztes kutyák közül. Az első helyezett a „nap legszebb kutyája” címet kapja /BOD/, míg a második helyezett „reserve napgyőztes” /Res.BOD/ címet kapja. Mindkét eredményt az adott kiállításon rá kell vezetni a bírálati lapra. A KIÁLLÍTÁS LEGSZEBB KUTYÁJA (Best in Show, BIS) A vezetőbíró által előre felkért bíró választja ki a megjelent fajtacsoportgyőztes kutyák közül. Az első helyezett a „Kiállítás Legszebb Kutyája” címet kapja (BIS), míg a második helyezett a „Reserve Győztes” (Res.BIS) címet kapja. Mindkét eredményt az adott kiállításon rá kell vezetni a bírálati lapra. EGYÉB VERSENYEK A MEOE a kiállításokon egyéb versenyeket is rendezhet helyszíni nevezéssel: „Gyerek-kutyapár” ( 9 évnél fiatalabb gyermekek részére ) „Fiatal felvezetők - Junior Handlerek” versenye két kategóriában (9 – 13 éves kor között és 14 - 17 éves kor között). „Utódcsoportok versenye”: ahol egy kan és utódai, vagy egy szuka és utódai kerülnek bemutatásra. „Kutyapárok Versenye”: ahol azonos fajtájú, azonos tulajdonban lévő két kutya versenyez. A versenyekre minden esetben a fajtacsoportgyőztesek kiválasztása előtt kerül sor. A CACIB kiállítások kivételével egyéb egyéni díjfelajánlásokra is sor kerülhet. Ezeket azonban a kiállítás reggelén a rendező szervezet elnöke köteles bejelenteni a vezetőbírónak. Champion kiállítás speciális szabályai A MEOE évente egy alkalommal champion kiállítást rendez, amelyre nevezni az alábbi címek birtokában lehet: - valamely FCI ország Junior Championja - valamely FCI ország Nemzeti Championja - nemzetközi Szépségchampion Ezen a kiállításon a kutyák nem kapnak részletes bírálati leírást. A champion kiállításon a kutyák csak champion osztályba nevezhetők, koruktól függetlenül, nemenként. A bíró sorolást végez és az első helyre sorolt kutya megkapja az adott év championja címet. A győztes kan és szuka összevetésével dönt a bíró arról, hogy melyik kutya kapja a Champion Kiállítás Fajtagyőztese (ChHFGY) címet. 8. KIÁLLÍTÁSON KÍVÜL ELNYERHETŐ CÍMEK · HUNGÁRIA JUNIOR CHAMPION (HJCH): oklevél és kupa Teljesítésének feltétele 9-18 hónapos kor között 3, Magyarországon a MEOE által rendezett kiállításon kapott HPJ, amelyek közül egyet legalább nemzetközi vagy klubkiállításon kell elérni, két különböző bírótól. A Hungária Junior Champion cím nem jogosít a champion osztályba történő nevezéshez, csak a Champion kiállításon. · HUNGÁRIA CHAMPION (HCH): oklevél és kupa Munkavizsgára kötelezett fajták esetében: Három CAC cím, amelyet a kutya Magyarországon a MEOE által rendezett kiállításon növendék-, nyílt-, vagy munkaosztályban elért, két különböző bírótól. A három CAC cím közül egyet nemzetközi vagy klubkiállításon kell megszerezni. Az első és az utolsó CAC cím között egy év és egy napnak (366 nap) el kell telnie. Munkavizsga eredmény, amely a fajtára előírt munkavizsga teljesítését jelenti, az adott munkavizsgán elérhető maximális pontszám 75%-a. Munkavizsgára nem kötelezett fajtáknál: Magyarországon a MEOE által rendezett kiállításon a növendék-, nyílt-, munkaosztályban elért négy CAC cím, melyek közül kettőt legalább nemzetközi CACIB, vagy klubkiállításon kell megszerezni, három különböző bírótól. Az első és az utolsó CAC cím között egy év és egy napnak (366 nap) el kell telnie. HUNGÁRIA GRAND CHAMPION (HGCH): oklevél és kupa A Hungária Champion cím birtokában Magyarországon a MEOE által rendezett kiállításon a champion osztályban elért négy győztes cím, melyek közül egyszer a fajtagyőztes cím is megszerzésre került. VETERÁN CHAMPION (VCH): oklevél és kupa Veterán osztályban szerzett három CAC cím, amelyek közül legalább egyet Magyarországon rendezett nemzetközi CACIB kiállításon, vagy Klubkiállításon kell elérni, 2 különböző bírótól. A Veterán Champion cím nem jogosít a champion osztályba történő nevezéshez. NEMZETKÖZI SZÉPSÉGCHAMPIONÁTUS: Int.CH.de Beauté: oklevél Munkavizsgára kötelezett fajták: Két FCI által visszaigazolt CACIB cím, az első és az utolsó cím között egy év és egy napnak el kell telnie, két különböző bíró két országból adta a címeket, illetve a fajtára előírt munkavizsga teljesítése a szükséges munkavizsgán elérhető maximális pontszám 75%-a. Munkavizsgára nem kötelezett fajták: Négy FCI által visszaigazolt CACIB cím, legalább három különböző országból. Az első és az utolsó CACIB között egy év és egy napnak el kell telnie és három különböző bírótól kell megszerezni a várományokat. A 8. pontban leírt címek kiadása nem a kiállításon történik, ezt a kutya tulajdonosának a megfelelő igazolások (bírálati lapok és CACIB visszaigazolás, munkateljesítmény igazolása) bemutatásával kell kérelmeznie a MEOE Központi Irodájában. 9. ÓVÁSI BIZOTTSÁG A bírói döntés ellen óvásnak helye nincs, a kapott minősítés, vagy a kiadott címek, illetve az esetlegesen ki nem adott győztes címek miatt óvást benyújtani, illetve elfogadni nem lehet. Óvni kizárólag alaki hibák miatt lehetséges (pl. rossz osztályba sorolás) a bírálatot követő két órán belül, a nevezési díj kétszeresének befizetése mellett, írásbeli kérelemmel, amelyet az óvási bizottsághoz kell benyújtani. Az óvási bizottság az óvás benyújtását követő egy órán belül dönt. Ha helyt ad az óvásnak, akkor a befizetett összeget vissza kell fizetni. Ha az óvás sikertelen volt, az óvási díj a rendező szervezetnél marad. Az óvási bizottság három tagból áll, amelynek elnöke a kiállítás vezetőbírója, a másik két bírót tagnak a vezetőbíró kéri fel. Az óvásban érdekelt küllembíró nem lehet tagja a bizottságnak. Az óvási bizottság tagjait a kiállítás katalógusában meg kell nevezni. 10. VEGYES RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzatot a MEOE Elnöksége 2007. február 25-ei ülésén elfogadta és közzététel után hatályba léptette.Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!